คณะผู้บริหาร


รศ. เทพศักดิ์ ทองนพคุณ

รศ. เทพศักดิ์ ทองนพคุณ

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

รศ. ภรดี พันธุภากร

รศ. ภรดี พันธุภากร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ดร. บุญชู บุญลิขิตศิริ

ดร. บุญชู บุญลิขิตศิริ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

ผศ. ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ

ผศ. ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th