คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ

ปรัชญาและจุดประสงค์


ปรัชญา

"เป็นเลิศวิชาการ สานสร้าง ศิลปกรรม เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำสู่สากล"

วิสัยทัศน์

"แหล่งเรียนรู้คุณภาพเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปกรรม "

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณทิตด้านศิลปกรรม
  2. วิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรม
  3. ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

  1. มีความรู้ ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม
  2. มีทัศนคติในการแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
  3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ พัฒนาการรับรู้ทางสุนทรียภาพ
  4. มีจิตสำนึกในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของชาติ
  5. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองได้
  6. เป็นผู้มีคุณธรรม สำนึกวิชาชีพและในสมาชิกของสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th