ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบเซรามิกส์

รายละเอียดหลักสูตร


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Product Design

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts (Product Design)
อักษรย่อภาษาไทย: ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Product Design)

วิชาเอก -

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ University of Incheon, Republic of Korea.
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 2. เจ้าของกิจการ Studio Design
 3. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่เผยแพร่: 29 ต.ค. 2558