ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย

รายละเอียดหลักสูตร


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Graphic Arts and Graphic Medias

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts (Graphic Arts and Graphic Medias)
อักษรย่อภาษาไทย: ศป.บ. (กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Graphic Arts and Graphic Medias)

วิชาเอก
วิชาเอกกราฟิกอาร์ต
วิชาเอกกราฟิกมีเดีย

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2554
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพศิลปิน นักออกแบบ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ งานโฆษณา ด้านงาน กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย การพิมพ์ภาพ งานโรงพิมพ์ต่าง ๆ และประกอบอาชีพส่วนตัว โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก


วันที่เผยแพร่: 29 ต.ค. 2558