ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาจิตรกรรม

รายละเอียดหลักสูตร


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Painting

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts (Painting)
อักษรย่อภาษาไทย: ศป.บ. (จิตรกรรม)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Painting)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

  • วิชาเอกจิตรกรรมร่วมสมัย
  • วิชาเอกจิตรกรรมไทยร่วมสมัย

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

  • รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
  • ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
  • การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
  • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
  • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
  • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554
  • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นิสิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สามารถ ทำงานเป็นเจ้าของกิจการเอง โดยผลิตและขายผลงานศิลปะ อย่างไรก็ดีนิสิตสามารถเข้าทำงานในตลาดแรงงานด้านศิลปกรรมที่มีมากขึ้น เช่น ธุรกิจห้างร้านหรือบริษัท และธุรกิจด้านบันเทิง การโฆษณา การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เช่น สถานีโทรทัศน์ พร้อมทั้งนิสิตยังสามารถเข้าทำงาน เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้อีกด้วย


วันที่เผยแพร่: 29 ต.ค. 2558