ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศิลป์ (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)

รายละเอียดหลักสูตร


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Communication Design

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นิเทศศิลป์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Communication Design)
อักษรย่อภาษาไทย: ศป.บ. (นิเทศศิลป์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Visual Communication Design)

วิชาเอก

 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา
 • วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2554
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบวิชาชีพศิลปิน นักออกแบบสร้างสรรค์ กราฟิกดีไซน์เนอร์, นักออกแบบโฆษณา, นักออกแบบทางคอมพิวเตอร์กราฟิก, นักสร้างภาพเคลื่อนไหว, นักออกแบบโมเดล 3 มิติ, นักออกแบบ สื่อทางโทรทัศน์, นักออกแบบสื่อทางมัลติมีเดีย โดยเน้นทางการออกแบบสื่อสาร เป็นหลัก

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


วันที่เผยแพร่: 29 ต.ค. 2558