2015 KSAD International Symposium & Exhibition Busan15-20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

"โครงการ "การนำเสนอผลงานวิจัยและจัดแสดงผลงานทัศนศิลป์และการออกแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้" . "

2015 KSAD International Symposium & Exhibition Busan15-20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมนำเสนองานวิจัยในโครงการ "การนำเสนอผลงานวิจัยและจัดแสดงผลงานทัศนศิลป์และการออกแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้" (2015 KSAD International Symposium & Exhibition Busan) ณ Dongseo University ระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ในการจัดแสดงผลงานทัศนศิลป์และการออกแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผลงานการสร้างสรรค์เซรามิกส์ในชุด Scented Ceramics : A Blend of Perfume Wisdom and Ceramics Art.ของศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รางวัล  Best Art&Design Award รวมทั้งนางสาวฝอยฝน ชัยมงคล นิสิตปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่นอีกด้วย


วันที่เผยแพร่: 14 ต.ค. 2558

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th