โครงการ “ส่งเสริม และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

"โครงการ “ส่งเสริม และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น” . "

โครงการ “ส่งเสริม และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น”  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “ส่งเสริม และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น” เพื่อปลูกฝังให้นิสิตเกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างสรรค์สังคมในการขับเคลื่อนเพื่อเกิดเครือข่ายและนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ต่อสาธารณชน โครงการนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน ปลูกฝังคุณธรรมความดี เรียนรู้การเสียสละ ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป ซึ่งโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ๒ หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยมีคณาจารย์ และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรมเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงและสร้างสรรค์ผลงานจนประสบความสำเร็จด้วยดี


วันที่เผยแพร่: 15 พ.ย. 2558

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th