สหศิลป์ สัมมนาสู่งานวิจัยและสร้างสรรค์ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2559

"เชิญชวนร่วม โครงการวิจัย “วิถีชีวิต ภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมในชลบุรี” 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2559 . "

สหศิลป์ สัมมนาสู่งานวิจัยและสร้างสรรค์ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2559

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ “โครงการวิจัยวิถีชีวิต ภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมในชลบุรี”

 • ศาลเทพารักษ์ : บทบาทและความเชื่อในวิถีชุมชนชาวน้ำบางปลาสร้อย ศาสตราจารย์สุชาติ  เถาทอง
 • อาหาร : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชลบุรี รองศาสตราจารย์ภรดี  พันธุภากร
 • บ้านเรือน : มรดกทางวัฒนธรรมเมืองชลบุรี ดร.มนัส  แก้วบูชา
 • ศาลเจ้าในชลบุรี : คติ ความเชื่อ กำเนิดและพัฒนาการ อาจารย์สมาน  สรรพศรี
 • หาดวอนนภา : ชีวิต วัฒนธรรม ชุมชนชายทะเล อาจารย์ไพบูลย์  โสภณสุวภาพ
 • เครื่องสังฆภัณฑ์ : กรณีศึกษาในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อาจารย์รสา  สุนทรายุทธ
 • วัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ
 • การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย  กรณีศึกษาวงดนตรีไทยมหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์สันติ  อุดมศรี
 • ดนตรีจีนในศาลเจ้าซำเต็กไท้ – อ้วยเม็งเก็ง  จังหวัดชลบุรี ผศ.ดร.จันทนา  คชประเสริฐ และดร.ธนรัชต์  อนุกูล

และร่วมฟังบรรยาย หัวข้อการคิดประเด็น และการเขียนโครงการวิจัยในท้องถิ่น โดย ดร.ชูศักดิ์  สุวิมลเสถียรพร้อมเชิญเที่ยวชมซุ้มศิลปวัฒนธรรม และสถานีบริการ “ศิลปะกับการเยียวยา : สหวิทยาการเพื่อการสร้างพื้นที่สุขภาวะ” กับหลากหลายกิจกรรมด้านการบำบัด เรียนรู้ และร่วมชิมอาหารอร่อย บริเวณ หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-16.30 น.


วันที่เผยแพร่: 9 ก.พ. 2559

คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th