โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CUPT QA

"โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CUPT QA. "

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CUPT QA

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมโครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อรับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CUPT QA  หรือ The Council of Presidents of Thailand Quality Assurance ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ และ อาจารย์นีรวรรณ รัตนวิจารณ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาให้ข้อมูลรายละเอียด ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ภายในคณะ และคณาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการเข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559  ณ ห้อง GS 206 ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


วันที่เผยแพร่: 4 พ.ค. 2559

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th