โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning . "

ฝ่ายบริการวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียรู้เชิงรุกอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ให้สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบที่สามารถนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มาบรรยายเรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องมือการสร้าง Form Online  และซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ ดร.วรสรวง ดวงจินดา  ผู้อำนวยการ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ มาให้ความรู้ ในเรื่อง Smart use of Active Learning ณ ห้องประชุมบัณฑิต ชั้น 2 ห้อง 206 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559


วันที่เผยแพร่: 16 ส.ค. 2559

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th