โครงการงานวิจัยสร้างสรรค์ศิลปกรรมบูรพาไทย-อาเซียน “2015” : แหล่งมะละกา

"วัฒนธรรมมะละกา : สร้างสรรค์วิจัยไทย-อาเซียน . "

โครงการงานวิจัยสร้างสรรค์ศิลปกรรมบูรพาไทย-อาเซียน “2015” : แหล่งมะละกา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปกรรมบูรพาไทย-อาเซียน “2015” โดยกำหนดแหล่งศึกษาเรียนรู้เพื่อนำมาสู่การสร้างสรรค์ทางศิลปะคือ เมืองมะละกา (Malacca / Malaka)  เพื่อให้คณาจารย์ได้ศึกษาเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และนำมาสู่การกำหนดแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะแต่ละสาขาตามความสันทัด เพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอาเซียน และเป็นการเผยแพร่ผลงาน และเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ศิลปะ แหล่งอาเซียนสู่สาธารณชน

การจัดโครงการในครั้งนี้ที่ได้รับความสนใจจากนิสิตบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในช่วงเช้า โดยภายในงานมีการนำเสนอหัวข้อจากชุดโครงการวิจัยทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายจากคณาจารย์ในโครงการรวมทั้งหมด 9 ท่าน  แต่ละท่านจะมาบรรยายรูปแบบของที่มา แนวคิด ของงานสร้างสรรค์ ในมุมมองที่แตกต่าง ในหลากหลายรูปแบบ  อาทิ งานจิตรกรรม งานศิลปะคอมพิวเตอร์ งานออกแบบสื่อผสม งานดนตรี และงานเซรามิค ซึงผลงานสร้างสรรค์จากการนำเสนอได้นำไปจัดแสดงเป็นนิทรรศการของงานสร้างสรรค์ ณ ห้องศิลปนิทรรศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจากคุณสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัด ชลบุรี เป็นประธานในงานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

 


วันที่เผยแพร่: 24 ก.พ. 2560

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th