โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

"โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 . "

โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  และงานสร้างสรรค์  ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมงานวิจัย  โดยถือเป็นนโยบายหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพาในการสนับสนุน และส่งเสริม เพื่อเพิ่มศักยภาพของนิสิตได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัย  และงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในปี 2562  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  19   พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา GS 205 /206 / 207 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานงานกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการ 

โครงการในครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพทางด้านงานวิจัยสร้างสรรค์ทั้งในด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ รวมถึงการจัดการทางด้านวัฒนธรรม เป็นเสมือนเวทีสาธารณะทางด้านการวิจัย  ข้อมูลความรู้  อันจะทำให้เกิดเครือข่ายทางด้านวิชาการ  วิจัยและงานสร้างสรรค์  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่ชุมชน และสังคม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา และนักวิชาการนักวิจัยจากหลายสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วม โดยมีการนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) ตลอดทั้งวันและ มีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (Exhibition) ในช่วงเย็น  โดยมี รองศาสตร์จารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัล Best paper award   ให้กับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยตามลำดับ

 


วันที่เผยแพร่: 19 พ.ค. 2560

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th