โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต(การจัดการเรียนการสอน) คณะศิลปกรรมศาสตร์

"โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต(การจัดการเรียนการสอน) คณะศิลปกรรมศาสตร์ . "

โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต(การจัดการเรียนการสอน) คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  จัดให้มีโครงการการจัดการความรู้ในกระบวนการจัดการเรียนสอน โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กล่าวเปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์  ทองนพคุณ  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และมีอาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่  28 เมษายน    2560 ณ ห้อง GS206 


วันที่เผยแพร่: 28 เม.ย. 2560

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th