ทฤษฎีกับแนวความคิดและวิธีการ: มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

"การวิจัยเรื่อง ทฤษฎีกับแนวความคิดและวิธีการ: มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังใน พระอุโบสถ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี . "

ทฤษฎีกับแนวความคิดและวิธีการ: มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

THE INTEGRATION OF THEORY WITH CONCEPT AND METHODS: A COMPLETE VISUAL VIEW OF MURAL PAINTING IN THE ORDINATION HALL, YAI INTHARAM BUDDHIST TEMPLE, CHON BURI PROVINCE

ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ

บทคัดย่อ

     การวิจัยเรื่อง ทฤษฎีกับแนวความคิดและวิธีการ: มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังใน
พระอุโบสถ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) นำเสนอมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง ที่อยู่ในระดับสายตา และปราศจากสิ่งแวดล้อมบดบังภายในพระอุโบสถ  (2) ให้บุคคลทั่วไปสามารถรับรู้เนื้อหาเรื่องราว  รูปแบบทางทัศนศิลป์และเทคนิควิธีของจิตรกรรมฝาผนังจากมุมมอง

     ภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยสร้างสรรค์เชิงปริมาณใช้วิธีการเก็บรวบรวม

     ข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร  การสำรวจ การประดิษฐ์อุปกรณ์ถ่ายภาพ การถ่ายภาพและการผสมภาพ  นำเสนอภาพจิตรกรรมและเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     ผลการวิจัยพบว่า ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ได้จากการบันทึกภาพด้วยเทคนิควิธีการถ่ายภาพ ประกอบกับการประดิษฐ์อุปกรณ์ถ่ายภาพและเทคนิควิธีการผสมภาพ เป็นภาพที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง  เป็นมุมมองภาพจิตรกรรมฝาผนังในระดับสายตาที่มีสัดส่วนและสีของภาพที่ถูกต้องตามสภาพในตำแหน่งปกติของจิตรกรรมฝาผนังและปราศจากสิ่งบดบังภายในพระอุโบสถ  

     การนำเสนอมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง พบว่า บุคคลทั่วไปสามารถรับรู้เนื้อหาเรื่องราว รูปแบบทางทัศนศิลป์และเทคนิควิธี ดังนี้ การรับรู้ด้านเนื้อหาเรื่องราวอยู่ในระดับดี ภาพจิตรกรรม

     มีความต่อเนื่องของภาพ  ถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวได้สมบูรณ์  การรับรู้รูปแบบทางทัศนศิลป์และเทคนิควิธี อยู่ในระดับดีที่สุด สามารถมองเห็นความต่อเนื่องของภาพจิตรกรรมในแต่ละ  ผนังภาพ มองเห็นเทคนิควิธีการเขียน การระบายสี การตัดเส้น รายละเอียดความคมชัดของภาพ การจัดองค์ประกอบ การจัดวางภาพ วิธีการแบ่งกลุ่มภาพ และมองเห็นขนาด สัดส่วนของภาพได้ถูกต้องตามตำแหน่งปกติของจิตรกรรมฝาผนัง

Abstract

     This research entitled the integration of theory with concept and methods: A complete visual view of mural painting in the ordination hall, Yai Intharam Buddhist temple, Chon Buri province aimed to (a) present the complete visual view of mural paintings at normal level view without any shelters in the ordination hall and (b) perceive contents and element of art and techniques of mural paintings of complete visual view. This creative quantitative research used reviewing documents, explorating, inventing photography instrument, taking photographs, and mix photographs for data collection. Percentage, mean, and standard deviation were used for data analysis.

     Findings revealed that mural paintings obtained by photograph taking and carried out by an inventing photography instrument can be taken a photograph at a normal level view. Techniques of photograph taking and techniques of mixing photography cause a photograph which can be seen as a complete visual view of mural paintings. Photographs emerged were mural paintings photograph in a normal level view and without any shelters in the ordination hall.

     Displaying these complete mural paintings was able to perceive the contents, Element of art, and techniques as follows: Visual perception about contents was at a good level such as the continuity of mural painting, the completeness of mural painting content portrayal. Element of art, and techniques perception was at the highest level such as the continuity of vision, the ability of seeing techniques of mural painting, the detail and resolution of mural paintings, the composition of mural paintings, and the accurate size and proportion of mural paintings at normal level.


วันที่เผยแพร่: 29 ต.ค. 2558

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th