ศึกษาการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา
A STUDY OF CORPORATE IDENTITY DESIGN FOR BURAPHA UNIVERSITY

". "

ณิชกานต์ ไชยจักร์:
54920581: สาขาวิชา: ทัศนศิลป์และการออกแบบ; ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง, ศ.ป.ด., นพคุณ นิศามณี, M.A. 221 หน้า.
ปี พ.ศ. 2557.

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพา และออกแบบผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนตัวตนของมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการศึกษาและการออกแบบผู้วิจัยได้กำหนดการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ (1) ศึกษาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่า อารมณ์บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยบูรพา คือ แบบเป็นทางการ ซึ่งมีภาพลักษณ์แบบเชี่ยวชาญ น่าเชื่อถือ เลิศล้ำ จริงจัง สีที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยบูรพา คือโมเดิร์น ประกอบด้วยสีน้ำเงิน-เขียว ในโทนสีอมเทา รูปร่างรูปทรงที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยบูรพา คือรูปร่างเรขาคณิต ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยบูรพา คือ Gothic Typefaces (Sans Serif) เป็นแบบสะอาด เรียบง่าย ไม่มีส่วนของ

เซอริฟหรือเส้นยื่นเป็นส่วนประกอบ ตัวอักษรภาษาไทยที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยบูรพา คือ ตัวอักษรแบบหัวกลมโปร่งอย่างไทยแท้ ได้แก่ Browallia UPC สัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยบูรพา คือสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม ข้อความที่กล่าวถึงมหาวิทยาลัยบูรพา คือ ปัญญา วิชาการ ภาคตะวันออก และดวงอาทิตย์ จากภาพรวมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถสรุป

เป็นข้อความบ่งชี้ถึงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพาได้ว่า “มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นอันดับ 1 ของการศึกษาภาคตะวันออก ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลายการวิจัยทางทะเลและศูนย์กลางวัฒนธรรม” (2) ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนตัวตนของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยนำข้อสรุปจากการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาเป็นแนวความคิดของผลงานคือ “แสงตะวันแสงแห่งปัญญา”

สรุปผลออกแบบผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนตัวตนของมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจผลงานสร้างสรรค์และลวดลายในผลงานชุดที่ 3 และพึงพอใจรูปแบบตัวอักษรภาษาไทยและอักษรภาษาอังกฤษในผลงานชุดที่ 2 จากการออกแบบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพาผู้วิจัยได้ กำหนดและออกแบบผลงานเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ คำประกอบ อัตลักษณ์งานสร้างสรรค์ แบบจำลอง กราฟิก ลวดลาย สี และอักษร สิ่งที่ได้เหล่านี้สามารถนำไปสู่การเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานอื่น ๆ เพื่องานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

Abstract

The purpose of this research was to study the remarkable identity of Burapha University, and creative design that reflects the identity of the Burapha University. The researcher has determined the implementations of the objectives of the study method and designs are as follows: (1) Study the identity of the Burapha University. The study the identity of Burapha University concluded that the emotional personality that suits to the university is official look with image look of expert, credibility, inimitable and seriously. The modern colors are matching the Burapha University including of blue-green (Shades of Grey). The Shape-Form that suits to the Burapha University is geometric shapes. The English alphabets that appropriate to the Burapha University are Gothic Typefaces (Sans Serif) which is simple, clean and no part of serifs or the filing of a component and Thai alphabets with letter head knob sheer of Thai authenticity are Browallia UPC. The abstract symbol is appropriate for Burapha University and the mentions of words for Burapha University are Wisdom, Academic, the East and the sun. The results of this study revealed that “Burapha University is a well-known top university in the Eastern part of Thailand, which delivers explicit and varied knowledge about marine research and cultural centers.” (2) The creative design that reflects the identity of the Burapha University. To develop the concept of the work is “Light of Sun and Light of Wisdom.” Summary of design creations that reflect the identity of the University found that the total average satisfaction of all samples of 5 groups concluded that with the satisfaction of the creative design work and pattern in the third series and also satisfy the Thai alphabet and English alphabet in the second series. Then, summary of the development was to design an identity that includes the following elements;

Tag line, Model, Graphic, 3D Model, Pattern, Color and Typography. These things can contribute to the dissemination and use as a guide to create more publicity for the University’s next.

 Tags: อัตลักษณ์/ มหาวิทยาลัยบูรพา


วันที่เผยแพร่: 543

คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th