ประติมากรรมชุดความรักแม่และลูก
SCULPTURE OF LOVE BETWEEN MOTHER AND CHILD

". "

ปานรัตน์ สุขเกษม:
51929997:       สาขาวิชา: ทัศนศิลป์และการออกแบบ; ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, ศม., ภรดี พันธุภากร, ศศ.ม. 59 หน้า. ปี พ.ศ. 2557.

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้า และสร้างสรรค์งานประติมากรรมสะท้อนสังคมในเชิงสร้างสรรค์ เนื้อหาเกี่ยวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูกโดยการนำความทรงจำของจินตนาการภาพเมื่อวัยเยาว์ของผู้ดำเนินงานวิจัยที่รู้สึกประทับใจต่อความรักระหว่างแม่และผู้ดำเนินงานวิจัย เป็นช่วงเวลาที่เมื่อผู้ดำเนินงานวิจัยระลึกถึงแล้วเกิดความสุข ความอบอุ่น และความอิ่มเอมภายในใจ รูปแบการถ่ายทอดผลงานเป็นลักษณะการแสดงความรักระหว่างแม่และลูกในช่วงอายุ 5 เดือนถึง 3 ปี ด้วยท่าทางการกอด โอบ อุ้ม

ประติมากรรมสร้างสรรค์ชุดความรักแม่และลูกเป็นประติมากรรมแบบร่วมสมัย โดยรูปแบบของรูปทรงมีลักษณะรูปทรงตามความเป็นจริงในธรรมชาติ และนำมาปรับเปลี่ยนคลี่คลายให้เป็นลักษณะที่เรียบง่าย (Simplicity) อิริยาบถของการแสดงออกของผลงานเป็นลักษณะของการแสดงออกในเชิงของความรักที่แม่มีให้กับลูกตามแบบอุดมคติของผู้ดำเนินงานวิจัยผลงานทั้งหมดมี 5 ชิ้น

                    ชิ้นที่ 1 ผลงานชื่อ “ดวงใจแม่”

                    ชิ้นที่ 2 ผลงานชื่อ “แม่จ๋า”

                    ชิ้นที่ 3 ผลงานชื่อ “นั่งเล่น”

                    ชิ้นที่ 4 ผลงานชื่อ “อ้อน”

                    ชิ้นที่ 5 ผลงานชื่อ “อบอุ่น”

Abstract

 

The objectives of this research were to study and create a piece of sculpture mirroring society in a creative form whose contents dealt with mother’s love towards her child through the researcher’s memorable image when being young. It was the impression between the mother and the researcher. It was the time that makes the researcher happy, warm, and satisfied. Regarding the way to express the piece of work, it was the characteristics of love expressions between the mother and the child with the range of age between 5 moths and 3 years via the gestures of cuddling, holding, and carrying.

The set of the creative sculpture entitled ‘Love between Mother and Child’ is a contemporary sculpture, whose forms and shapes are naturally real, and, then, were modified to be of simplicity. The expressing manners of the sculpture are in the features of love expression of the mother towards her child complying with the researcher’s ideal. In fact, there are 5 pieces of the sculptural work as follows:

               1.  Piece No. 1 entitled ‘Mother’s Heart’

               2.  Piece No. 2 entitled ‘Mommy!’

               3.  Piece No. 3 entitled ‘Sit Leisurely’

               4.  Piece No. 4 entitled ‘Plead’

               5.  Piece No. 5 entitled ‘Warm’

 

 Tags: ประติมากรรมชุดความรักแม่และลูก


วันที่เผยแพร่: 543

คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th