การออกแบบเรขศิลป์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สู่อาเซียน
CORPORATE IDENTITY DESIGN FOR LANGUAGE CENTER OF RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY FOR ASEAN

". "

รัตนวรรณ คิม:
52920597:  สาขาวิชา: ทัศนศิลป์และการออกแบบ; ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์: ภรดี พันธุภากร, ศศ.ม., เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, ศม. 129 หน้า. ปี พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ข้อมูลอาเซียน ข้อมูลท้องถิ่น และข้อมูลการออกแบบเรขศิลป์ เพื่อนำมาหาข้อสรุปและใช้เป็นแนวทางในการออกแบบงานเรขศิลป์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สู่อาเซียน เพื่อให้องค์กรมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในระดับสากลและสามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ จากผลสรุปของแบบสอบถามชี้ให้เห็นว่า ตราสัญลักษณ์ที่มีการนำเอาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาผสมผสานกับรูปแบบที่มีความทันสมัยนั้น ทำให้มีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ดี โดยอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่นำมาใช้คือวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดที่นิยมใช้ในการประดับตกแต่งวัดและเส้นโค้งของศาสนสถาน มาเป็นแรงบันดาลใจโดยปรับรูปแบบให้มีความเรียบง่ายและทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยการตัดทอน และเพื่อให้งานออกแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยซึ่งเป็นการออกแบบเพื่ออาเซียน จึงได้นำเอาสีของธงอาเซียนซึ่งประกอบไปด้วย สีฟ้า สีแดง สีเหลือง และสีขาว มาใช้เป็นสีหลักในงานออกแบบ แล้วจึงนำมาใช้ในงานออกแบบเรขศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์สำนักงาน ของที่ระลึก ซึ่งการออกแบบนั้นได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน และ ได้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถาม 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์ภาษา รวมทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

ในการทำแบบสอบถามนั้นได้ทำการประเมินผลความพึงพอใจ 2 ส่วนด้วยกันคือความพึงพอใจที่มีต่อการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ และความพึงพอใจที่มีต่อผลงานออกแบบ ซึ่งข้อสรุปที่ได้คือ ความพึงพอใจที่มีต่อการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ ค่าเฉลี่ยรวม 4.43 และความพึงพอใจที่มีต่อผลงานออกแบบ ค่าเฉลี่ยรวม 4.19 จากค่าระดับที่ได้มาจัดอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ใหม่และผลงานการออกแบบได้รับความพึงพอใจมาก เนื่องจากงานออกแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ต้องการให้ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้

Abstract

The objectives of the research are to collect information of the International Language Center (ILC) of Rajabhat Rajanagarindra University and ASEAN to find a guidance for graphic design for ASEAN to market ILC’s reputation and be competitive in business. It is necessary to update ILC’s image by creating a new graphic design for corporate identity. The result of evaluation is explained that the symbol brings local identity of Chachengsao and is combined with a modern theme to make it more unique, creditable and international. It is representative to Design’s theory. The local identity of Chachengsao, used in the research, is the most famous temple in Chachengsao, Wat Sothorn Wararam Worawihan. The inspiration of the symbol design is a trapezoid which can be seen for the decorations in temples and the curve from religious place presents Thai art and culture. The design is created to be simple looking and easily recognizable. Bringing the Blue, Red, Yellow, and White of ASEAN flag apply as the theme colour in the designs to accomplish the objectives of the research. The design is used in various types of graphic design such as printing media, office equipments and souvenir to make all items into the same design theme. All designs were created by using computer graphics and were evaluated by respondents’ surveys who are art academics and people involved in the International Language Center, totaling 15 persons. Both Thais and foreigners were surveyed.

The questionnaire was divided into two parts, which were satisfaction towards the new corporate identity and aesthetic design. The conclusions were 4.43 out of 5.0 for the New corporate identity design’s satisfaction and 4.19 out of 5.0 of the Design’s satisfaction. The result shows that the new corporate identity and the design are meet a high level of satisfaction.

 Tags: การออกแบบเรขศิลป์/ การสร้างอัตลักษณ์/ อาเซียน/ ศูนย์ภาษา/ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


วันที่เผยแพร่: 543

คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th