การออกแบบลวดลายเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิมสำหรับงานวาลีมะ โดยการประยุกต์รูปแบบลวดลายอิสลามกับลวดลายไทย
A GRAPHIC DESIGN PROJECT INSPIRED BY TRADITIONAL ISLAMIC PATTERN AND THAI PAINTING TO DECORATE ON MUSLIM WOMENSWEAR

". "

สกุนนี โซ๊ะมณี:
53920204: สาขาวิชา: ทัศนศิลป์และการออกแบบ; ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, ศม., บุญชู บุญลิขิตศิริ, ค.ด. 86 หน้า. ปี พ.ศ. 2557.

บทคัดย่อ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ปรากฏให้เห็นในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไปทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ประเทศไทยมีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด จะเห็นได้จากภาษาที่ใช้สื่อสาร ตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกาย โดยเฉพาะสตรีมุสลิมของประเทศไทยที่มีวัฒนธรรมการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิมนั้นได้รับการผสมผสานทางวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยและอิสลาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตลอดจนลวดลายเครื่องแต่งกายที่ได้รับการสร้างสรรค์ด้วยฝีมือที่ประณีต ประดิดประดอยสตรีมุสลิมให้ความสำคัญกับการแต่งกายที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามคือการแต่งกายอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามในทุกวาระโอกาส มักแต่งกายอย่างเฉิดฉาย งามสง่า โดยการเน้นความโดดเด่นทั้งการแต่งกาย และลวดลายที่ปรากฏบนเสื้อผ้าอาภรณ์มีส่วนช่วยส่งเสริมเครื่องแต่งกายให้สวยงามเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ นักออกแบบลวดลายเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิมสำหรับงานวาลีมะจึงออกแบบลวดลายบนชุดให้เกิดความหลากหลายอย่างร่วมสมัย

นอกจากจากการแต่งกายของสตรีมุสลิมจำเป็นต้องถูกตามหลักศาสนาอิสลามแล้วหลักศาสนามีข้อจำกัดในการออกแบบลวดลาย คือ ห้ามปักรูปเหมือนของคน หรือสัญลักษณ์ของศาสนาอื่น ทำให้การออกแบบลวดลายบนเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิมจำเป็นต้องนำสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ ฯลฯ มาดัดแปลงเป็นลวดลาย ซึ่งในส่วนรูปร่าง ลักษณะ และสี ทางศาสนาไม่ได้มีข้อห้ามอื่นใด เว้นแต่ควรเลือกให้เหมาะสมเท่านั้น

Abstract

 

The cultural diversity in Thailand is appearing in both concrete and abstract. Thailand has a distinctive culture from the language, cultural dress especially Muslim woman in Thailand. The people always dress uniquely; Thai Muslim womenswear has been blending between Thai and traditional Islamic cultural dress which is the unique cultural heritage as well as exquisite patterns and elaborate decorations.

Most Muslim women give precedence to dress according to Islamic principles. In particular, they always dress properly according to Islamic principles in occasions. Muslim women often get dressed gloriously by highlighting distinctive clothing and elegant patterns. The pattern which appears on the apparel also help to promote the outfits look more beautiful. Hence, the role of pattern designer, he/she needs to design a wide range of contemporary patterns to Muslim womenswear for Islamic occasions.

In addition, Muslim women are required to dress according to Islamic principles. Islamic principles are also limited the design patterns, for example, they do not allow embroider any person portrait or other religious symbols. For this reason, making a pattern on Muslim womenswear needs to bring the natural environment such as flowers, leaves, etc., to be adapted into a pattern. The principles do not have any restrictions in terms of shape, character, and colour unless it should be designed appropriately.

 

 Tags: การออกแบบ/ ลวดลายเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิม/ ลวดลายอิสลาม/ ลวดลายไทย


วันที่เผยแพร่: 543

คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th