เรือนร่างสตรีบนสื่อโฆษณาในสังคมบริโภค
WOMEN’S BODY ON ADVERTISING MEDIA IN THE CONSUMER SOCIETY

"เรือนร่างสตรีบนสื่อโฆษณาในสังคมบริโภคWOMEN’S BODY ON ADVERTISING MEDIA IN THE CONSUMER SOCIETY . "

ภานุ สรวยสุวรรณ

ดุษฎีนิพนธ์นิสิตปริญญาเอก คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ภาพเรือนร่างสตรีที่ปรากฏบนสื่อโฆษณา โดยผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์ภาพเรือนร่างในนิตยสารผู้หญิง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าภาพเรือนร่างเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนปรากฏการณ์สังคมบริโภคได้อย่างชัดเจน โดยภาพความหมายของเรือนร่างที่ได้จากการวิเคราะห์จะนำไปเป็นกรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์เป็นผลงานทางทัศนศิลป์

การดำเนินงานวิจัยนี้ได้แบ่งไว้เป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการวิจัยภาพเรือนร่างในกลุ่มนิตยสารสตรีซึ่งแยกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนิตยสารสตรีสำหรับคนมีรายได้สูงหรือคนในสังคมเมือง กลุ่มนิตยสารสตรีสำหรับวัยรุ่น และกลุ่มนิตยสารสตรีสำหรับแม่บ้านหรือคนมีรายได้น้อย

การวิเคราะห์จะอยู่บนพื้นฐานของหลักการทางสังคมวิทยา ทฤษฎีสัญญะวิทยา และการวิเคราะห์ภาพทางทัศนศิลป์ ความหมายของภาพเรือนร่างสตรีที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นเสมือนภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมทางสังคมที่ผู้วิจัยได้ค้นพบผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ในส่วนแรกจะนำไปบูรณาการสู่การดำเนินงานในส่วนที่สอง ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ วัตถุประสงค์ของการสร้างผลงานทางทัศนศิลป์นี้ ผู้วิจัยต้องการนำเสนอให้เห็นถึงภาพเรือนร่างของสตรี สามารถเป็นสื่อกลางของมายาคติ สัญญะ และรหัสความหมาย รวมถึงทัศนธาตุทางศิลปะ แสดงให้เห็นภาพลักษณ์เรือนร่างสตรีเป็นเสมือนการประกอบร่วมกันของความงาม รสนิยม และสถานะที่ใช้ในการสื่อสาร โน้มน้าวใจ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันในสังคมบริโภค

Abstract

 

This study is an analysis of women’s body images appearing on advertising media especially from woman magazines. Regarding woman’s body these images can reflect the phenomena of consumer society. The meanings from these images will be analyzed and synthesized to form a conceptual framework for creating works of art.

The study is divided into two parts. The first part is to analyze the women’s body images on advertisements in magazines targeting three groups of women readers, classifying by their conditions of economic status, life styles and ages. The first group is the magazines for women with high incomes and living in the cities, the second is for teenagers and the third is for women with low incomes.

The analysis is based on the principle of sociology, semiotic and visual image analysis.  From this analysis, the representations of social culture, belief, and attitude or value will be explored.

 The result from the analysis in the first part will guide the ways to create integrated visual arts in the second part. The purpose of the created art work is to present women’s body as a medium of myth, signs, signifiers and code of meanings including visual elements of arts. It is to portray the images of women as a composite of women’s beauty, taste and status that are used to be persuasive communication to the different target groups in the consumer society.


วันที่เผยแพร่: 543

คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th