โครงสร้างหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

"โครงสร้างหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม . "

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

           หลักสูตร การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

          แบบ 1.1  ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว                   48 หน่วยกิต

          แบบ 2.1  เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์          48           หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

                             1)  แบบ 1.1

                                  หมวดวิชาบังคับ                                         ไม่นับหน่วยกิต

                                  ดุษฎีนิพนธ์                                              48 หน่วยกิต

                             2)  แบบ 2.1

                                 หมวดวิชาบังคับ                                         12 หน่วยกิต

                                  ดุษฎีนิพนธ์                                              36 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

แบบ 1.1  ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว

หมวดวิชาบังคับ

รายวิชาเรียนก่อนที่จะเสนอดุษฎีนิพนธ์                         ไม่นับหน่วยกิต

                   63570160  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1                              3 (2-2-5)

                         A Seminar in the Doctoral Dissertation 1

          63570260  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2                              3 (2-2-5)

                         A Seminar in the Doctoral Dissertation 2

          63580160  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3                              3 (2-2-5)

                         A Seminar in the Doctoral Dissertation 3

          ดุษฎีนิพนธ์  จำนวน  48  หน่วยกิต

          63589859  ดุษฎีนิพนธ์                                        48 (0-0-144)

               Doctoral Dissertation

แบบ 1.2  เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์

หมวดวิชาบังคับ                                                    12  หน่วยกิต

วิชาบังคับร่วม                                                 3  หน่วยกิต

          63371160  สหวิทยาการวิจัย                                  3 (3-0-6)

                         Interdisciplinary Research Methodology

          วิชาบังคับ                                                      9  หน่วยกิต

          63571260  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม                 3 (3-0-6)

               Arts Cultural Administration and

     Management

          63571360  สัมมนาสหวิทยาการศิลปวัฒนธรรม               3 (2-2-5)

               A Seminar on Interdisciplinary Arts and Culture

          63571460  สัมมนาวิจัยภาคสนาม                             3 (2-2-5)

               Field Research Seminar

          เมื่อเรียนรายวิชาบังคับครบถ้วนแล้ว ก่อนที่จะเสนอดุษฎีนิพนธ์ต้องเรียน

รายวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต 

63570160  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1                              3 (2-2-5)

                         A Seminar in the Doctoral Dissertation 1

          63570260  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2                              3 (2-2-5)

                         A Seminar in the Doctoral Dissertation 2

          63580160  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3                              3 (2-2-5)

                         A Seminar in the Doctoral Dissertation 3

          ดุษฎีนิพนธ์                                                36  หน่วยกิต

          63599859  ดุษฎีนิพนธ์                                        36 (0-0-108)

                                                  Doctoral Dissertation


วันที่เผยแพร่: 26 ก.ค. 2560

คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th