แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)

"แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารศิลปะ และวัฒนธรรม  (ภาคพิเศษ)  . "

แผนการศึกษา

    แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารศิลปะ

และวัฒนธรรม  ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้

                    แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น        (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

63050159

การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

Art and Cultural Administration

3 (3-0-6)

63050259

วิทยาการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม

Research of Art and Culture

3 (3-0-6)

63050359

ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

Art History and Local Culture

3 (3-0-6)

วิชาเลือก

630xxxxx

วิชาเลือก

3

รวม (Total)

12

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

63050459

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์       

Museum Management

3 (3-0-6)

63050559

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางศิลปะและวัฒนธรรม                             

Technologies for Artistic and

cultural Communication

3 (3-0-6)

วิชาเลือก

630xxxxx

วิชาเลือก

3

รวม (Total)

9

 


ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น        (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเลือก

 

วิชาเลือก

3

วิทยานิพนธ์

63069959 

วิทยานิพนธ์                                            

Thesis

6

รวม (Total)

9

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์

63069959 

วิทยานิพนธ์                                            

Thesis

6

รวม (Total)

6

แผน ข

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น        (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

63050159

การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

Art and Cultural Administration

3 (3-0-6)

63050259

วิทยาการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม

Research of Art and Culture

3 (3-0-6)

63050359

ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

Art History and Local Culture

3 (3-0-6)

วิชาเลือก

630xxxxx

วิชาเลือก

3

รวม (Total)

12

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

63050459

การบริหารพิพิธภัณฑ์  

Museum Management

3 (3-0-6)

 

63050559

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางศิลปะและวัฒนธรรม                             

Technologies  for Artistic and

Cultural Communication

3 (3-0-6)

วิชาเลือก

630xxxxx

วิชาเลือก

3

630xxxxx

วิชาเลือก

3

รวม (Total)

12

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น(First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเลือก

630xxxxx

วิชาเลือก

3

630xxxxx

วิชาเลือก

3

630xxxxx

วิชาเลือก

3

รวม (Total)

9

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

 

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์

63069859

ภาคนิพนธ์                                           

Term Paper

6

รวม (Total)

6

 


วันที่เผยแพร่: 20 ต.ค. 2560

คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th