คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)

"คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) . "

คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ                                                                            15      หน่วยกิต

63050159  การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม                                     3 (3-0-6)

                 Art and Cultural Administration

     แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร  การประเมินโครงการ  การกำหนดวัตถุประสงค์  การเขียนโครงการ  การ    บริหารโครงการ  การจัดระบบงาน  การจัดบุคลากร และการดำเนินการควบคุม  รวมถึงความสัมพันธ์  รวมข้อมูล      บริหาร กับการวางแผนระดับต่าง ๆ

     Concepts and theories about management, project evaluation,objective specification, project composition, project management, project systemization, human resources management, project control process as well as studying on the relationship between administration information gathering and planning in any levels

63050259  วิทยาการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม                              3 (3-0-6)

     Research of Art and Culture

                 ทฤษฎี  แนวคิด วิธีวิจัยที่เหมาะและสอดคล้องกับงานวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม การเขียนเค้าโครงงานวิจัยและ                  การดำเนินการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม 

     Theories, concepts and research methodology suitable for theart and culture research projects, structure of research project writing in art and culture

63050359  ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น                          3 (3-0-6)

     Art History and Local Culture 

    แนวคิดทางประวัติศาสตร์ศิลปะและรูปแบบบของศิลปกรรมที่เชื่อมโยงกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิหลังความเชื่อ ศาสนา และวิถีประชา กับวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมในชุมชนของแต่ละภูมิภาค

     Geography and the background beliefs, religion, people way of life and the evolution of the local culture

63050459  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์                                        3 (3-0-6)                               

                 Museum Management

     วิวัฒนาการและการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์  ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ภูมิปัญญาเทคโนโลยี และสุนทรียศาสตร์ ให้พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันมีเอกลักษณ์และ แนวทางที่มุ่งเน้นการศึกษาสาธารณชน  การนำเสนอศิลปวัฒนธรรมภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดี

     Study on the museum development relating to the political changing current, intellectual technology and the esthete in order to make the museums having the identity, guidelines of emphasizing on social studies, Thai art and cultural presentation under well management

 

63050559  เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางศิลปะและวัฒนธรรม                  3 (3-0-6)

                Technologies for Artistic and culture Communication

     ความเข้าใจสารประโยชน์ของสื่อดิจิตอล เพื่อการนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทั้งในฐานะที่เป็นสื่อและที่เป็นเครื่องมือสื่อสารในการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม

     Understanding of digital media benefits for the beneficial application both a media and communication tools

หมวดวิชาเลือก                                                                             21      หน่วยกิต

63051159  สัมมนาทัศนศิลป์และออกแบบ                                                3 (2-2-5)

                Visual Arts and Design Seminar

                ทัศนศิลป์และออกแบบ ความรู้ ความคิด และทัศนคติที่สามารถเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์กับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

     Visual arts and design field in order to create knowledge, ideas, and attitudes associated with         related courses

63061159  สัมมนาธุรกิจการท่องเที่ยวไทย                                                3 (2-2-5)

                Seminars in Thai Tourism Business

     ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว วิเคราะห์นโยบายภาครัฐและภาคเอกชน ถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน

     Study on the history of tourism, analysis of the governmental and pirate policies, problems and difficulties in Thai tourism business management from past to present

63061259  สัมมนาการบริหารองค์กรทางดนตรีและการแสดง                  3 (2-2-5) 

                Seminars in Music and Performing Arts Organization Administration 

                วิธีการบริหารองค์กรทางดนตรีและการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ การบริหารทรัพยากรบุคคล ศิลปิน ที่เกี่ยวข้องกับ                     อาชีพศิลปิน  การจัดการศิลปินและอุตสาหกรรมบันเทิง 

     Music and performing arts organization administration Techniques,human resource management on      artists and persons relating to artist, artist management  and entertainment industry

63051259  สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 1                                      3 (2-2-5)

     Specific Research Seminar I

     สัมมนาหัวข้อและการค้นคว้าเพื่องานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์

     Seminar topics and research for the thesis or master report

63061359  สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 2                                     3 (2-2-5)

     Specific Research Seminar II

     สัมมนาความก้าวหน้าของงานค้นคว้าและจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์

     Seminar on the progress of research work and thesis or master report

63051659  สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 1                                                3 (2-2-5)

                 Seminar in Art and Cultural 1

                ประเด็นศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย และประยุกต์และเป็นประโยชน์ในงานค้นคว้า วิจัยได้อย่างเหมาะสม

                  Relevant issues in art and culture to encourage exchange, in various perspectives application and benefits for appropriate ale research

63051759  สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 2                                                3 (2-2-5)

                 Seminar in Art and Cultural II

                        ประเด็นศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ จากการวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ในมุมมองที่หลากหลาย จากแนวคิดการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างสรรค์และค้นคว้าข้อมูลเป็นองค์ความรู้ซึ่งนำมาใช้ในงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม

                         Arts and cultural issues in various fields of analysis and associated knowledge in a wide perspective, conceptual application of knowledge and research to create a knowledge base appropriately is used in the research                    

วิทยานิพนธ์                                                                        12      หน่วยกิต

63069959  วิทยานิพนธ์                                                           12 (0-0-36)

     Thesis

     เสนอผลงานค้นคว้าด้านบริหารจัดการศิลปะและวัฒนธรรม  ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม และความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

     Research presentation on the art and culture administration under theadvice of the supervisor and thesis committee

ภาคนิพนธ์                                                                         6       หน่วยกิต

63069859  ภาคนิพนธ์                                                           6 (0-0-18)

     Term Paper

       เสนอผลงานค้นคว้าด้านบริหารจัดการศิลปะและวัฒนธรรม  ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม และความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์

     Research presentation on the art and culture administration under the advice of the supervisor and master report committee

 


วันที่เผยแพร่: 20 ต.ค. 2560

คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th