ดาวน์โหลด ข้อมูล/เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ


บุคลากร ดาวน์โหลด
ไม่พบข้อมูล
นิสิตปริญญาตรี ดาวน์โหลด
ใบสมัครขอรับทุนคณะฯ
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
นิสิตปริญญาโท ดาวน์โหลด
ระเบียบการรับสมัครระดับบัณฑิต
ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นิสิตปริญญาเอก ดาวน์โหลด
ศป.01 แบบเสนอชื่อวิทยานิพนธ์ และ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ศป.02 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์แบบฟอร์มจริยธรรม
ศป.03 แบบเสนอขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ศป.04 แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์
ศป.05 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
ศป.06 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ
ศป.07 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th