บัณฑิตศึกษา

 

ปริญญาโท

  1. ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ภาคพิเศษ)
  2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)

 

 

ปริญญาเอก

  1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
  2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

 

การสมัคร

  1. ดาวน์โหลด ใบสมัคร และ ระเบียบการ หรือที่ facebook
  2. สำเนาบัตรประชาชน, ปริญญาบัตร, ผลการเรียน
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  4. ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TOEIC (ถ้ามี)
  5. ค่าสมัคร 500 บาท
  6. สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์

*สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันสิ้นสุดการรับสมัคร

สามารถติดตามข่าวสารที่ หรือ ติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 038 102 504 มือถือ: 081 575 6395 (คุณนิกร กาเจริญ)
e-mail: korn1081900@yahoo.com

บรรยากาศการเรียนการสอน
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th