สาขาจิตรกรรม

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Painting

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts (Painting)
อักษรย่อภาษาไทย: ศป.บ. (จิตรกรรม)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Painting)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

 • วิชาเอกจิตรกรรมร่วมสมัย
 • วิชาเอกจิตรกรรมไทยร่วมสมัย

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นิสิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สามารถ ทำงานเป็นเจ้าของกิจการเอง โดยผลิตและขายผลงานศิลปะ อย่างไรก็ดีนิสิตสามารถเข้าทำงานในตลาดแรงงานด้านศิลปกรรมที่มีมากขึ้น เช่น ธุรกิจห้างร้านหรือบริษัท และธุรกิจด้านบันเทิง การโฆษณา การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เช่น สถานีโทรทัศน์ พร้อมทั้งนิสิตยังสามารถเข้าทำงาน เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้อีกด้วย

ชื่อและตำแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นางเรณู คฤคราช

 • ศม. (จิตรกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523
 • ศบ. (จิตรกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520
 • ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

นายจำนงค์ ธนาวนิชกุล

 • ศม. (จิตรกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534
 • ศบ. (จิตรกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531
 • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายภาสกร แสงสว่าง

 • ศม. (ศิลปไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550
 • ศบ. (ศิลปไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
 • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
fineart@buu.ac.th

มือถือ
-

โทรศัพท์
0 3810 2222 ต่อ 2510

ผู้ดูแล
-


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
50,000 บาท