สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Arts and Cultural Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม)
ศศ.ม. (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Arts (Art and Cultural Administration)
M.A. (Art and Cultural Administration)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

"การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่ดี ย่อมทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด"

เป็นหลักสูตรที่มุ่งการผลิตมหาบัณฑิต เพื่อเข้าสู่การทำงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการ บริหารจัดการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 แผนคือ

แผน ก.
เป็นหลักสูตรที่รองรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยในระดับสูง โดยเน้นการวิจัย เพื่อผลิตนักบริหารด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้นำทางด้านต่างๆ ดังนี้
1. การวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม และการนำไปบริหารจัดการ
2. การพัฒนาวิชาชีพทางด้านศิลปวัฒนธรรมในหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน
และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม

แผน ข.
เป็นหลักสูตรที่รองรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยในระดับสูง โดยเน้นการศึกษาที่หลากหลาย และเพื่อผลิตนักบริหารด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้นำทางด้านต่างๆ ดังนี้
1. การค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้
2. การพัฒนาวิชาชีพในด้านศิลปวัฒนธรรมในหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน
และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมในวงกว้าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
fineart@buu.ac.th

มือถือ
-

โทรศัพท์
0 3810 2222 ต่อ 2510

ผู้ดูแล
-


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
50,000 บาท