สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ภาคพิเศษ)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts and Design

ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Fine and Applied Arts (Visual Arts and Design)
อักษรย่อภาษาไทย : ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : M.F.A. (Visual Arts and Design)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาโท
ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2560 วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2560

- สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 14/2560 วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2560


ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- อาจารย์ทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ
- นักวิจัยสร้างสรรค์และการออกแบบ
- นักพัฒนาระดับผู้นำในวิชาชีพสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
- อาชีพอิสระ


ชื่อและตำแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ศ.สุชาติ เถาทอง
- ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
- ผศ.ดร. บุญชู บุญลิขิตศิริ


ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
“หลักสูตรนี้มุ่งสร้างทัศนศิลปินและนักออกแบบทางสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ  ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับสูง เพื่อความเป็นเลิศทางการวิจัยการสร้างสรรค์ สร้างคุณค่า มูลค่า และคุณภาพ”

วัตถุประสงค์
หลักสูตรหลักสูตรต้องการผลิตมหาบัณฑิตด้านทัศนศิลป์และการออกแบบที่มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวิจัย การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์และการออกแบบ เพื่อเข้าสู่การทำงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์และการออกแบบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยร้อยละ 80 ของมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น

แผนของหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
   หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
   หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
   วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รายวิชา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต

 • 63150160   วิวัฒนาการศิลปกรรมร่วมสมัยContemporary Art Evolution 3 (3-0-6)

 • 63150260   วิจัยสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์และการออกแบบ  Creative Research in Visual Arts and Design 3 (2-2-5)

 • 63150360   การบริหารทัศนศิลป์และการออกแบบ   Visual Arts and Design Administration 3 (3-0-6)

 • 63150460   วิจัยสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทย Creative Research in Thai Art 3 (2-2-5)

 • 63150560   การสัมมนาทัศนศิลป์และการออกแบบ Visual Arts and Design Seminar 3 (2-2-5)           

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
โดยผู้เรียนจะต้องเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาทัศนศิลป์

 • 63151160   ทัศนศิลป์ 2 มิติ Two Dimensional Visual Arts 3 (1-4-4)    

 • 63151260   ทัศนศิลป์ 3 มิติ Three Dimensional Visual Arts 3 (1-4-4)

 • 63151360   สื่อทัศนศิลป์ Visual Arts Media        3 (2-2-5)    

 • 63151460   โครงงานทัศนศิลป์ Visual Arts Project 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาออกแบบ

 • 63152160   การออกแบบ 2 มิติ   Two Dimensional Design 3 (1-4-4)         

 • 63152260   การออกแบบ 3 มิติ   Three Dimensional Design 3 (1-4-4)

 • 63152360   วัสดุและเทคโนโลยีการออกแบบ Material and Design Technology 3 (2-2-5)

 • 63152460   การออกแบบเชิงวิเคราะห์ Analytical Design 3 (2-2-5)      

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

 • 63169960  วิทยานิพนธ์  Thesis 12 (0-0-36)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
nikorn1900@gmail.com

มือถือ
0815756395

โทรศัพท์
0 3810 2510

ผู้ดูแล
นายนิกร กาเจริญ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
-


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
240000 บาท