สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ภาคพิเศษ)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Fine and Applied Arts Program in
Visual Arts and Design

ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Fine and Applied Arts (Visual Arts and Design)
M.F.A. (Visual Arts and Design)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

"บูรณาการของศาสตร์ทางทัศนศิลป์และการออกแบบ สู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยและการสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ"

1. ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยหรือการแก้ปัญหาที่สามารถนำเอาผล
ผลิตที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทางด้านส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและออกแบบใน
หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
2. ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อเข้าสู่การทำงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทัศนศิลป์และการออกแบบ
3. ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานศิลปะและออกแบบอย่างอิสระ เพื่อ
สร้างงานและกิจการของตนเองได้ตามความถนัดและสนใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
fineart@buu.ac.th

มือถือ
-

โทรศัพท์
0 3810 2222 ต่อ 2510

ผู้ดูแล
-


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
50,000 บาท