การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1


"การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 และ นิทรรศการงานศิลปะ และการออกแบบ นานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Arts & Designs Collaborative Exhibition 2019 (IADCE2019) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562"

การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 และ นิทรรศการงานศิลปะ และการออกแบบ นานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Arts & Designs Collaborative Exhibition 2019 (IADCE2019) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ 4 สถาบันในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการในด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบ ประกอบด้วย
1) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ
4) คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างศิลปิน คณาจารย์ และนักศึกษา ทางด้านงานออกแบบศิลปกรรมทุกแขนง โดยมีหัวข้อร่วมเสวนาประจำปี 2562 คือ "Arts beyond Border ก้าวข้ามขอบเขตงานศิลปะและงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์”

นิทรรศการงานศิลปะ และการออกแบบ นานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Arts & Designs Collaborative Exhibition 2019 (IADCE2019) มีจุดมุ่งหมายของโครงการเพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์นิสิต นักศึกษา และบุคคลผู้สนใจ ได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมและผลงานด้านการออกแบบต่อสาธารณชนในรูปแบบของนิทรรศการ โดยในปีนี้ได้กำหนด Theme: The Age of Art and Cultural Diversity ซึ่งผลงานที่จัดแสดงจะเป็นผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ การจัดทำโครงการฯนี้ นอกจากเป็นการสร้างความร่วมมือของ 4 สถาบันแล้ว ยังมีองค์กร สถาบันศิลปะ และศิลปินนักออกแบบจากต่างประเทศทั้งในทวีปเอเชียและอเมริกาส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
นิทรรศการงานศิลปะ และการออกแบบ นานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Arts & Designs Collaborative Exhibition 2019 (IADCE2019) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธกร อุไรรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์