เข้าพบอธิการบดี


"เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะ Prof.Ning Gang อธิการบดี Jingdezhen Ceramic Institute และ Prof.Chen yuqian อธิการบดี Jingdezhen University"

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะ Prof.Ning Gang อธิการบดี Jingdezhen Ceramic Institute และ Prof.Chen yuqian อธิการบดี Jingdezhen University รวมทั้งผู้บริหารจาก Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen University, Communication University of China, Wuhan University, Institue of Light Industry of China, China Mining University, Qilu University of Technology รวมทั้ง คุณ Qin Yusen อดีตอุปฑูตวัฒนธรรม สถานฑูตจีนประจำประเทศไทย เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เพื่อพูดคุยการทำความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบัน