โครงการสัมมนาการศึกษาด้านศิลปะไทย-จีน (The Thai-Sino Art Education Seminar)


"คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center ได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาการศึกษาด้านศิลปะไทย-จีน (The Thai-Sino Art Education Seminar) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนการสอนทางด้านศิลปะและการออกแบบระหว่างไทยและจีน"

โครงการสัมมนาการศึกษาด้านศิลปะไทย-จีน (The Thai-Sino Art Education Seminar)

ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center ได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาการศึกษาด้านศิลปะไทย-จีน (The Thai-Sino Art Education Seminar) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนการสอนทางด้านศิลปะและการออกแบบระหว่างไทยและจีน โดยในกิจกรรมมีผู้ทรงวุฒิด้านการจัดการศึกษาด้านศิลปะทั้งจากประเทศไทยและประเทศจีน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาในประเทศจีน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาประเทศจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย
1) Prof.Ning Gang อธิการบดี Jingdezhen Ceramic Institute
2) Prof.Chen yuqian อธิการบดี Jingdezhen University
3) Prof.YE JIANXIN ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม จาก Communication University of China
4) คุณ Qin Yusen อดีตอุปฑูตวัฒนธรรม สถานฑูตจีนประจำประเทศไทย
5) Prof.Zhang Jingjing คณบดีคณะการออกแบบ Jingdezhen Ceramic Institute
6) Prof.Cao Jianwen จาก Jingdezhen Ceramic Institute
7) Prof.Yu Jianfeng ผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติ จาก Jingdezhen Ceramic Institute
8) Prof.QiRunting จาก Jingdezhen Ceramic Institute
9) Prof.Fang Man คณบดีคณะการออกแบบ Jingdezhen University
10) Prof.Zheng Wenli คณบดีคณะศิลปะ Jingdezhen University
11) Prof.GUAN JIAQING คณบดี School of Urban Design,Wuhan University
12) Prof.CHEN YING ผู้อำนวยการ School of Journalism and Communicationg,Wuhan university
13) Prof.ZHENG HUA คณบดีคณะการออกแบบ Ceramic Rearcher Institue of Light Industry of China
14) Prof.LI CHUAN คณบดีศิลปะ Ceramic Rearcher Institue of Light Industry of China
15) Assoc.Prof.Liu Chun Mei ผู้บริหาร China Mining University
16) Prof.Liu Musen คณบดีคณะการออกแบบ Institute of Art and Design, Qilu University of Technology
17) Prof.Yang Yongqing ผู้บริหาร Institute of Art and Design, Qilu University of Technology
18) Prof.Feng Shanxin ผู้บริหาร Institute of Art and Design, Qilu University of Technology