ต้อนรับ Prof.Ning Gang อธิการบดี Jingdezhen Ceramic Institute, Prof.Chen yuqian อธิการบดี Jingdezhen University และ Prof.Liu Musen


"ต้อนรับ Prof.Ning Gang อธิการบดี Jingdezhen Ceramic Institute, Prof.Chen yuqian อธิการบดี Jingdezhen University และ Prof.Liu Musen คณบดีคณะการออกแบบ Institute of Art and Design, Qilu University of Technology"

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof.Ning Gang อธิการบดี Jingdezhen Ceramic Institute, Prof.Chen yuqian อธิการบดี Jingdezhen University และ Prof.Liu Musen คณบดีคณะการออกแบบ Institute of Art and Design, Qilu University of Technology และคณะในการพูดคุยในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบัน