ต้อนรับ Dr.Astrid Kusumowidagdo คณบดี School of Creative Industry, Universitas Ciputra ประเทศอินโดนีเซีย


"ต้อนรับ Dr.Astrid Kusumowidagdo คณบดี School of Creative Industry, Universitas Ciputra ประเทศอินโดนีเซีย"

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ Dr.Astrid Kusumowidagdo คณบดี School of Creative Industry, Universitas Ciputra ประเทศอินโดนีเซีย และคณะในการเข้าศึกษาดูงานที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา