พิธีปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


"พิธีปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการเรียน ขนบธรรมเนียมที่ดี รวมถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยบูรพาในขณะที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย