ตัวแทนศูนย์วิจัยไทยจีน บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการดำเนินการของ คณะศิลปกรรมศาสตร์


"ตัวแทนศูนย์วิจัยไทยจีน บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการดำเนินการของ คณะศิลปกรรมศาสตร์"

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์เย้ เจี้ยนชิน ตัวแทนศูนย์วิจัยไทยจีน บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการดำเนินการของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในการนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เย้ เจี้ยนชิน ตัวแทนศูนย์วิจัยไทยจีน เป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาส นี้