Lu Xun Academy of Fine Arts​ จากมณฑล​เหลียวหนิง​ เข้าพบคณบดี​คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา


"Lu Xun Academy of Fine Arts​ จากมณฑล​เหลียวหนิง​ เข้าพบคณบดี​คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา"

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ผู้บริหารจาก​ Lu Xun Academy of Fine Arts​ จากมณฑล​เหลียวหนิง​ เข้าพบคณบดี​คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ เพื่อพูดคุย​ความร่วมมือ​ในการจัดการศึกษา​ในระดับบัณฑิต​ศึกษา​ร่วมกัน