การจัดกิจกรรมให้ความรู้​เรื่อง​ "เทรนด์"


"ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา​ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้​เรื่อง​ "เทรนด์""

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา​ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้​เรื่อง​ "เทรนด์" โดย คุณกมลกานต์ โกศลกาญจน์ (นักวิเคราะห์และพัฒนาเนื้อหา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และ นักเขียนอิสระที่สนใจเรื่องงานออกแบบ สังคม และวัฒนธรรม) ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ห้อง GS206 เวลา 13.30 - 15.30 น.