คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา​ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้​ดีๆให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา​


"ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา​ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้​ดีๆให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา​ ในกิจกรรม​กระบวนการทำงานที่มีประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง โดย เตชิต จิโรภาสโกศล (SATARANA)"

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา​ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้​ดีๆให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา​ ในกิจกรรม​กระบวนการทำงานที่มีประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง โดย เตชิต จิโรภาสโกศล (SATARANA) และ คิด ทดลอง ออกแบบเชิงนวัตกรรม โดย ดร.นน อัครประเสริฐกุล ณ ห้อง GS206 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 14.30 - 16.30 น.