กิจการนิสิต

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการบริการและสนับสนุนให้แก่นิสิต เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับหมายหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการนิสิต โดยปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ งานกิจกรรมนิสิต งานวินัยและพัฒนานิสิต งานบริการและสวัสดิการ งานที่ปฏิบัตินอกจากจะเป็นบริการที่ให้โดยตรงต่อนิสิตแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติงานยังต้องประสานงานกับงานบริการการศึกษา ฝ่ายบริหาร ผู้ปกครองนิสิตและหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และต้องติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปละปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานต่อไป

โครงการพัฒนาเครือข่า...
โครงการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์เพื่อการสื่อ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มห...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ โรงพยาบาลมะ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

แบกะดิน Vamp's night...
แบกะดิน Vamp's night 2019 งานประจำปีคณะศิลปกรรมศาส...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ

UNC The Exhibition...
ตัวแทนนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เ...
วันที่ 02 Feb 20

อ่านต่อ