ดาวน์โหลด


ปริญญาโท


ระเบียบการรับสมัครระดับบัณฑิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร

ปริญญาเอก


ศป.01 แบบเสนอชื่อวิทยานิพนธ์ และ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ศป.02 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์แบบฟอร์มจริยธรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ศป.03 แบบเสนอขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ศป.04 แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ศป.05 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ศป.06 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ศป.07 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั่วไป


ใบคำร้องทั่วไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่-ภายนอกคณะศิลปกรรมศาสตร์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลในรหัสรายวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือขอข้อมูลศิลปนิพนธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือฝึกงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือศึกษาดูงาน-ภ่ายนอกคณะศิลปกรรมศาสตร์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ขออนุญาตใช้อุปกรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ขออนุญาตสถานที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
ขออนุญาตห้องปฎิบัติงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำร้องขอคืนสภาพนิสิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
ขออนุมัติการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำร้องขอลงทะเบียนข้ามประเภท
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำร้องขอลาพักการเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำร้องขอลงทะเบียนเกินหรือต่ำกว่าหน่วยกิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต
ดาวน์โหลดเอกสาร