คณะผู้บริหาร


{"id":4,"title":"\u0e23\u0e28.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:31:03","updated_at":"2019-12-07 07:32:46"}

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายละเอียด
{"id":2,"title":"\u0e14\u0e23.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:30:23","updated_at":"2019-12-07 07:30:23"}

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด
{"id":2,"title":"\u0e14\u0e23.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:30:23","updated_at":"2019-12-07 07:30:23"}

ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

รายละเอียด
{"id":2,"title":"\u0e14\u0e23.","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:30:23","updated_at":"2019-12-07 07:30:23"}

ดร.รสา สุนทรายุทธ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ

รายละเอียด