ประวัติความเป็นมา


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดตั้งเป็นคณะตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 112 ตอนที่ 21 ก ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2538