สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา)


ดร.รสา สุนทรายุทธ

ดร.รสา สุนทรายุทธ

รายละเอียด
ดร.ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์

ดร.ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์

รายละเอียด
ดร.มิยอง ซอ

ดร.มิยอง ซอ

รายละเอียด
รศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

รศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

รายละเอียด
ดร.วรรณวรางค์ เล็กอุทัย

ดร.วรรณวรางค์ เล็กอุทัย

รายละเอียด

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์


รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รายละเอียด
อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล

อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล

รายละเอียด
อาจารย์จุลเดช ธรรมวงษ์

อาจารย์จุลเดช ธรรมวงษ์

รายละเอียด
ผศ.ดร.สาธุมาศ ประเสริฐวรชัย

ผศ.ดร.สาธุมาศ ประเสริฐวรชัย

รายละเอียด

สาขาวิชานิเทศศิลป์


ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

รายละเอียด
ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ

ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ

รายละเอียด
ดร.โกวิทย์ ทะลิ

ดร.โกวิทย์ ทะลิ

รายละเอียด
ผศ.สุพิศ เสียงก้อง

ผศ.สุพิศ เสียงก้อง

รายละเอียด

สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์


อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี

อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี

รายละเอียด
ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล

ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล

รายละเอียด
รศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ

รศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ

รายละเอียด
ผศ.ภาสกร แสงสว่าง

ผศ.ภาสกร แสงสว่าง

รายละเอียด
ผศ.อธิวุธ งามนิสัย

ผศ.อธิวุธ งามนิสัย

รายละเอียด

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)


ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

รายละเอียด
ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด
ดร.มนัส แก้วบูชา

ดร.มนัส แก้วบูชา

รายละเอียด

สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม


ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ศ.พงศ์เดช ไชยคุตร

ศ.พงศ์เดช ไชยคุตร

รายละเอียด

สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม


ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ศ.พงศ์เดช ไชยคุตร

ศ.พงศ์เดช ไชยคุตร

รายละเอียด

สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม


ดร.มนัส แก้วบูชา

ดร.มนัส แก้วบูชา

รายละเอียด
ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

รายละเอียด
ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด

สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ


ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร

ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร

รายละเอียด
ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

รายละเอียด
รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รายละเอียด
ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

รายละเอียด
ผศ.ดร.ศุภรา อรุณศรีมรกต

ผศ.ดร.ศุภรา อรุณศรีมรกต

รายละเอียด