สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา)


ดร.ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์

ดร.ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์

รายละเอียด
อาจารย์ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์

อาจารย์ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์

รายละเอียด
นางสาวมิยอง ซอ

นางสาวมิยอง ซอ

รายละเอียด
ดร.รสา สุนทรายุทธ

ดร.รสา สุนทรายุทธ

รายละเอียด
อาจารย์วรรณวรางค์ เล็กอุทัย

อาจารย์วรรณวรางค์ เล็กอุทัย

รายละเอียด

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์


ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย

ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย

รายละเอียด
ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์

ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รายละเอียด
อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล

อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล

รายละเอียด

สาขาวิชานิเทศศิลป์


ดร.โกวิทย์ ทะลิ

ดร.โกวิทย์ ทะลิ

รายละเอียด
ผศ.สุพิศ เสียงก้อง

ผศ.สุพิศ เสียงก้อง

รายละเอียด
อาจารย์นัตพล​ ถ้ำมณี

อาจารย์นัตพล​ ถ้ำมณี

รายละเอียด
ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ

ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ

รายละเอียด
ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ

ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ

รายละเอียด

สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์


ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล

ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล

รายละเอียด
อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี

อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี

รายละเอียด
ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

รายละเอียด
ผศ.ภาสกร แสงสว่าง

ผศ.ภาสกร แสงสว่าง

รายละเอียด
อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย

อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย

รายละเอียด

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)


ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

รายละเอียด
ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด
ดร.มนัส แก้วบูชา

ดร.มนัส แก้วบูชา

รายละเอียด

สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ภาคพิเศษ)


ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

รายละเอียด
รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รายละเอียด
ผศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

ผศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

รายละเอียด
ศ.สุชาติ เถาทอง

ศ.สุชาติ เถาทอง

รายละเอียด
ดร.รสา สุนทรายุทธ

ดร.รสา สุนทรายุทธ

รายละเอียด
ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

รายละเอียด
รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รายละเอียด
ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด

สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ


รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด
ศ.สุชาติ เถาทอง

ศ.สุชาติ เถาทอง

รายละเอียด
ผศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

ผศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

รายละเอียด
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

รายละเอียด
รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รายละเอียด

สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม


ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

รายละเอียด
ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

รายละเอียด
ดร.มนัส แก้วบูชา

ดร.มนัส แก้วบูชา

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด

สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ


ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

รายละเอียด
รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รายละเอียด
ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

รายละเอียด
อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต

อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต

รายละเอียด
ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร

ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร

รายละเอียด