สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา)


ดร.มิยอง ซอ

ดร.มิยอง ซอ

รายละเอียด
ดร.ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์

ดร.ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์

รายละเอียด
ดร.วรรณวรางค์ เล็กอุทัย

ดร.วรรณวรางค์ เล็กอุทัย

รายละเอียด
รศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

รศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

รายละเอียด
ดร.รสา สุนทรายุทธ

ดร.รสา สุนทรายุทธ

รายละเอียด

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์


อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล

อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล

รายละเอียด
ผศ.ดร.สาธุมาศ ประเสริฐวรชัย

ผศ.ดร.สาธุมาศ ประเสริฐวรชัย

รายละเอียด
รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รายละเอียด
อาจารย์จุลเดช ธรรมวงษ์

อาจารย์จุลเดช ธรรมวงษ์

รายละเอียด

สาขาวิชานิเทศศิลป์


ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ

ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ

รายละเอียด
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

รายละเอียด
ดร.โกวิทย์ ทะลิ

ดร.โกวิทย์ ทะลิ

รายละเอียด
ผศ.สุพิศ เสียงก้อง

ผศ.สุพิศ เสียงก้อง

รายละเอียด

สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์


ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

รายละเอียด
ผศ.ภาสกร แสงสว่าง

ผศ.ภาสกร แสงสว่าง

รายละเอียด
อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี

อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี

รายละเอียด
ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล

ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล

รายละเอียด
อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย

อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย

รายละเอียด

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)


ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

รายละเอียด
ดร.มนัส แก้วบูชา

ดร.มนัส แก้วบูชา

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด
ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

รายละเอียด

สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ภาคพิเศษ)


ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

รายละเอียด
ศ.สุชาติ เถาทอง

ศ.สุชาติ เถาทอง

รายละเอียด
รศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

รศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

รายละเอียด
รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

รายละเอียด
รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รายละเอียด
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

รายละเอียด
ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

รายละเอียด
ดร.รสา สุนทรายุทธ

ดร.รสา สุนทรายุทธ

รายละเอียด

สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม


ศ.พงศ์เดช ไชยคุตร

ศ.พงศ์เดช ไชยคุตร

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด

สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม


ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

รายละเอียด
ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

รายละเอียด
ดร.มนัส แก้วบูชา

ดร.มนัส แก้วบูชา

รายละเอียด

สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ


ผศ.ดร.ศุภรา อรุณศรีมรกต

ผศ.ดร.ศุภรา อรุณศรีมรกต

รายละเอียด
ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

รายละเอียด
รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รายละเอียด
ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

รายละเอียด
ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร

ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร

รายละเอียด