สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา)


รศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

รศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

รายละเอียด
ดร.มิยอง ซอ

ดร.มิยอง ซอ

รายละเอียด
ดร.รสา สุนทรายุทธ

ดร.รสา สุนทรายุทธ

รายละเอียด
ดร.วรรณวรางค์ เล็กอุทัย

ดร.วรรณวรางค์ เล็กอุทัย

รายละเอียด
ดร.ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์

ดร.ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์

รายละเอียด

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์


รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รายละเอียด
ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์

ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์

รายละเอียด
อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล

อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล

รายละเอียด
ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย

ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด

สาขาวิชานิเทศศิลป์


ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ

ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ

รายละเอียด
อาจารย์นัตพล​ ถ้ำมณี

อาจารย์นัตพล​ ถ้ำมณี

รายละเอียด
ดร.โกวิทย์ ทะลิ

ดร.โกวิทย์ ทะลิ

รายละเอียด
ผศ.สุพิศ เสียงก้อง

ผศ.สุพิศ เสียงก้อง

รายละเอียด
ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ

ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ

รายละเอียด

สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์


ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล

ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล

รายละเอียด
อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี

อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี

รายละเอียด
ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

รายละเอียด
ผศ.ภาสกร แสงสว่าง

ผศ.ภาสกร แสงสว่าง

รายละเอียด
อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย

อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย

รายละเอียด

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)


ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด
ดร.มนัส แก้วบูชา

ดร.มนัส แก้วบูชา

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

รายละเอียด

สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ภาคพิเศษ)


รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รายละเอียด
ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

รายละเอียด
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด
รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รายละเอียด
ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

รายละเอียด
ดร.รสา สุนทรายุทธ

ดร.รสา สุนทรายุทธ

รายละเอียด
ศ.สุชาติ เถาทอง

ศ.สุชาติ เถาทอง

รายละเอียด
รศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

รศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

รายละเอียด

สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ


ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ

รายละเอียด
ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด
ศ.สุชาติ เถาทอง

ศ.สุชาติ เถาทอง

รายละเอียด
รศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

รศ.ดร.เกรียงศักด์ เขียวมั่ง

รายละเอียด
รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รายละเอียด
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

รายละเอียด

สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม


ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน

รายละเอียด
ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

รายละเอียด
ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร

รายละเอียด
ศ.ภรดี พันธุภากร

ศ.ภรดี พันธุภากร

รายละเอียด
ดร.มนัส แก้วบูชา

ดร.มนัส แก้วบูชา

รายละเอียด

สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ


อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต

อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต

รายละเอียด
ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา

รายละเอียด
รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย

รายละเอียด
ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร

ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร

รายละเอียด
ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว

รายละเอียด