ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภูวษา เรืองชีวิน และ ผศ. ดร. โกวิทย์ ทะลิ


"ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภูวษา เรืองชีวิน สาขาประวัติศาสตร์ศิลป์ และ ผศ. ดร. โกวิทย์ ทะลิ สาขาออกแบบพาณิชย์ศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภูวษา เรืองชีวิน สาขาประวัติศาสตร์ศิลป์ และ ผศ. ดร. โกวิทย์ ทะลิ สาขาออกแบบพาณิชย์ศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์