ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษฯ COVID-19)


"ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563"

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษฯ) 

นิสิตคณะศิลปกรรมที่มีรายชื่อดังแนบนำหลักฐานไปรายงานตัวที่คุณไพบูลย์ บุญล้อม งานบริการและสวัสดิการนิสิต (ชั้น 1) กองกิจการนิสิต โทร 038-102222 ต่อ 2532 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อในประกาศนำหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมกันอยู่ในหน้าเดียวกัน จำนวน 3 ฉบับ (สำเนาเฉพาะหน้าบัตรด้านเดียวเท่านั้น)

2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นๆ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ จำนวน 1 ฉบับ

** ไปรายงานตัวที่คุณไพบูลย์ บุญล้อม งานบริการและสวัสดิการนิสิต (ชั้น 1) กองกิจการนิสิต โทร 038-102222 ต่อ 2532

<< ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 >>

หมายเหตุ : หากนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่ไปรายงานตัว ตามกำหนด มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าสละสิทธิ์การขอเข้ารับทุนการศึกษานี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/1513