นิสิตเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแอนิเมชั่น


"นิสิตเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแอนิเมชั่น ในหัวข้อ "สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม"

นิสิตเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแอนิเมชั่น ในหัวข้อ "สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" (Save Zone, No New Face) จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ซึ่งทางวิชาเอกได้ดำเนินการส่งเสริมผลักดัน ให้นิสิตได้เรียนรู้จากกระบวนการ Art Project base leaning สำหรับวิชา Script & Story Boarding ของนิสิตชี้นปีที่ 2

โดยทีม D.T.A. (Dream Team Animation) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีมอนิเมชั่นเฉพาะกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีม GTB ได้รับรางวัล ชมเชย

ทีม DAME DAME (ดาเมะ ดาเมะ) ได้รับรางวัล Popular Vote

ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้นำนิสิตทั้งหมดเข้ารับรางวัลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)