รายชื่อนิสิตที่ยังไม่ได้ไปรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนลด 10%


"รายชื่อนิสิตที่ยังไม่ได้ไปรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนลด 10% ติดต่อรับได้ที่กองคลังและทรัพย์สิน ชั้น 3 ตึก ภปร. ในเวลาราชการ"