โครงการการศึกษาดูงานศิลปกรรมไทย (กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา)


"โครงการการศึกษาดูงานศิลปกรรมไทย พ.ศ.2562 (กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา) สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา"