รูปแบบ การเรียน การสอน สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา


"รูปแบบ การเรียน การสอน สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา"

เว็บไซต์ สาขาวิชาจิตรกรรม

https://buupaintingpro.wixsite.com/mysite?fbclid=IwAR2lzGBtnT0k7noRSidRhYchIxv_HlIUVUBeWZSVACjzNanfz1cBBcAtaNM

กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาในหลักสูตรถูกสร้างขึ้นมาให้มีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ประกอบด้วยด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะในรายวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการแสวงหาความรู้ในศาสตร์ทางด้านศิลปะ มิใช่เพียงแค่การรับความรู้โดยตรงจากอาจารย์ผู้สอนแล้วจดจำเพียงเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และมีแผนการเรียนสำหรับนิสิตในแต่ละชั้นปี แต่ก็มีความยืดหยุ่นในการให้นิสิตเลือกเนื้อหาวิชา วิธีการประเมิน และระยะเวลาเรียน โดยมีจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการเรียนการสอน เพื่อความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง