พฤกษาชาวสวน : Gardener's tree


"พฤกษาชาวสวน : Gardener's tree"

    ชื่อผลงาน : พฤกษาชาวสวน Gardener's tree


    ชื่อเจ้าของผลงาน : นายอรรถพร โพธิ์เเก้ว


    สาขาวิชา : จิตรกรรม


    เทคนิค : -


    แนวคิด :  คนเรานั้นเกิดมากับสิ่งไหนก็มักจะรักและหวงแหนในสิ่ง ๆ นั้นอยู่เสมอ ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไร ทุก ๆ คนจะมีสิ่งที่เรียกว่ารากเหง้าแขวนอยู่ในการดำเนินชีวิตตลอดไม่มากก็น้อย แตกต่างกันไปในแต่ละที่แต่ละภูมิภาค เหมือนดังข้าพเจ้าที่มีความรักในครอบครัวของข้าพเจ้า หวงแหนในวิถีชีวิตชาวสวนที่เรียบง่าย ที่ดำเนินไปพร้อมกับความสุข ความสนุก ความรัก ความอบอุ่น และความผูกพัน ที่เป็นร่ากเหง้าแห่งความสุขที่เชื่อมโยงกันไว้ด้วยคำจำกัดความว่า เกษตรกร ศิลปนิพนธ์หัวข้อ ”พฤกษาชาวสวน” ที่แปลได้ว่า ต้นไม้ของชาวสวน ฉบับนี้ต้องการที่จะแสดงออกถึงเรื่องราวการดำเนินชีวิตชาวสวนผลไม้ของครอบครัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นไปอย่างเรียบง่ายตามประสาคนต่างจังหวัดที่ต้องการเสดงออกให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ผ่านผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ด้วยจินตนาการแห่งความสุขในชีวิตชาวสวนของข้าพเจ้า